گزارش عملکرد داخلی سه ماهه بنیاد حضرت علی(ع) بهار 1401

چهارشنبه 15 تیر 1401

شعبه تهران

تدارکات و پشتیبانی

 • توزیع سبد خواروبار برای 63 خانوار تحت پوشش در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد
 • تامین حقوق ماهیانه برای حدود 40 خانوار تحت پوشش در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد
 • اهدا بخاری به 2 مددجو
 • تعمیر یخچال مددجو 1 مورد
 • تخصیص وام به 2 مددجو
 • اهدا فرش به 1 مددجو
 • اهدا یک دستگاه گاز به 1 مددجو
 • اهدا پتو به 1 مددجو

بهداشت و درمان

 • ارجاع به آزمایشگاه 1 مورد
 • ارجاع به دندانپزشکی 1 مورد
 • تامین کمک هزینه دارو برای 15 مددجو

مددکاری و آموزشی

 • مشاوره تلفنی با 15 مددجو
 • بازدید از منزل 20 مددجو
 • بررسی پرونده 6 خانواده جدید و پذیرش قطعی 2 خانواده
 • خارج شدن 3 خانوار از لیست خانواده های تحت پوشش بنیاد
 • برگزاری جلسه آموزشی حضوری برای مددجویان

شعبه کاشان

تدارکات و پشتیبانی

 • توزیع سبد خواروبار ماهیانه برای 51 خانوار تحت پوشش در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد
 • واریز کمک هزینه نقدی برای 40 خانوار تحت پوشش در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد

بهداشت و درمان

 • پرداخت کمک هزینه درمانی به تعدادی از مددجویان

مددکاری و آموزشی

 • بررسی پرونده 9 خانواده جدید و پذیرش قطعی 3 خانواده