کمپین نان و سلامتی

اخبار و مقالات

اطلاعات بانکی بنیاد خیریه حضرت علی (ع)

 

بانک ملی ایران

بانک ملی
شماره حساب: ۰۲۲۱۲۵۱۰۰۵۰۰۶
شماره کارت: ۱۲۸۲-۹۹۷۰-۹۹۱۸-۶۰۳۷
شماره شبا: IR710170000000221251005006
به نام بنیاد حضرت علی (ع)

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین
شماره حساب: ۱-۶۳۶۲۶۱۶۰-۸۵۰-۱۳۵
شماره کارت: ۳۰۱۳-۴۰۰۲-۱۲۱۹-۶۲۷۴
شماره شبا: IR380550013585063626160001
به نام بنیاد حضرت علی (ع)

بانک شهر

بانک شهر
شماره حساب: ۷۰۰۸۰۹۰۴۵۸۷۸
شماره کارت: ۶۲۶۸-۹۰۰۱-۰۶۱۰-۵۰۴۷
شماره شبا: IR910610000000700809045878
به نام بنیاد حضرت علی (ع)